[איגוד] עדכון נהלי האיגוד 2014

מאז הצטרפתי לאיגוד האינטרנט הישראלי נלחמים בי עובדים, חברי ועד וספקים של האיגוד בצורה נמרצת. אחת הדרכים שלהם היא באמצעות תילי תלים של נהלים שמטרתם אחת לעכב, להפריע ולמנוע ביקורת ציבורית והתנהלות תקינה של האיגוד. כיאה לגוף שהוא מונופול על משאב לאומי וממומן כולו מכספי ציבור. הנה לדוגמא ההצעה שהגיעה היום לוועד בנוגע לחידוד נהלי האיגוד. את ההצעה יזמו מספר חברי ועד כמו אמיר עציוני וד"ר אלון הסגל. על ניסוח ההצעה עצמה חתום ד"ר אלון הסגל.

התגובה שלי היתה קצרה ופשוטה:  "במסווה של "נהלים" יש פה עבירות על החוק של מניעת מידע מחבר ועד, עיכוב מידע מחבר ועד, והגדרות מעורפלות לזמן התגובה של העובדים. כל הנהלים הללו נועדו למנוע ביקורת על פעילות העמותה, להמשיך את הקומבינות של חברי ועד, עובדים וספקים חיצוניים שמקבלים כסף במשך שנים ללא מכרז, ללא ביקורת וללא כל תהליכים מסודרים.

אני מתנגד נחרצות לכל הנהלים הללו שמטרתם אחת: הפרעה לחברי ועד שהגיעו לעמותה על מנת לבקר ולחשוף את הפעילות שלה. אני גאה לציין שחלק הנהלים הללו נולדו בגלל פעילות שלי, ששוב ושוב נתקלה בחומה בצורה עובדים, עורכי דין וחברי ועד שכולם מעוניינים להמשיך את ההתנהלות הכספית הרשלנית ואת הבזבזנות של כספי הציבור.

—————————

לאור בקשת הועד המנהל, להמצאת נהלים אשר יקלו וינחילו סדר בהתנהלותו. 
המשרד מציע את הנהלים שלהלן (לנוחותכם מצ"ב קובץ הנהלים גם בפורמט וורד ) :

הצעה להחלטה 1

אתיקה מקצועית

ככלל, מחויבים עובדי העמותה וחברי הועד לנהוג ביושרה, באמינות ובכבוד באחר, בכל אינטראקציה שתתרחש בעמותה.

הצעה להחלטה 2

4.8 נא 1043 נוהל בקשת מידעשיחליף את נוהל גישה לעובדים.

כלל, חבר וועד זכאי לבקש ולקבל מידע רלוונטי הדרוש לו . למעט בנושאים שנקבעו מראש או בתקנון [לדוג: ועדת בחירות].

עובד עמותה נדרש לעדכן במידע הנמצא ברשותו לפי דרישה ובתוך פרק זמן סביר. . המידע יפורסם לכלל חברי הועד באמצעות המידעון/דיווח שבועי.

מידע המתבקש בוועדת משנה, יועבר לחברי הועדה ויפורסם לכלל חברי הועדה באותה מתכונת.

מידע הנוגע לכ"א פנים ארגוני ונוגע לצנעת הפרט ייחשף במשרדי העמותה בלבד ויועבר על ידי מנהלת הכספים באותה מתכונת.

האמור לעיל נוגע לבקשות מידע ולא לביצוע כל משימה או פעולה על ידי עובדי העמותה. הוראה שכזו תינתן רק על ידי מנהל בפועל [שכיר], בכפוף להחלטות הועד ובהתאם ללוחות זמנים שלא יפגעו בתוכניות העבודה.

4.8 נא 1042נוהל גישה לעובדיםנוהל קיים שיוחלף ע"י נוהל בקשות מידע.

 1. כללית , כל עובד העמותה יעביר כל בקשה למידע מחבר וועד מידית למנכ"ל, כדי לקבל הנחיות לפרסום המידע.

 2. מנהלי תחומים [תשתיות, נגישות, תרבות דיגיטלית, קהילה, W3C, Internet Governance , קו תמיכה וכו'] אשר יקבלו הנחייה להעברת מידע מיו"ר התחום שלהם במסגרת עבודתם, יעבירו את המידע בזמן סביר ויודיע למנכ"ל.

הנחייה כללית] מיועד לחברי הועד ולמנכ"ל– [ חבר וועד זכאי לקבל מידע הדרוש לו לפעילותו בעמותה. יש להעביר את המידע הנדרש בזמן סביר באופן ישיר או באמצעות המידעון.

הצעה להחלטה 3

 4.9 נא 1044 נוהל החלטותיחליף את נוהל הצבעות.

 החלטות הועד המנהל יכולות להתקבל הן בישיבות הועד [פיזית] והן על ידי הצעת החלטה דיגיטלית [דוא"ל].

החלטה בישיבת ועד:תתקיים אחת לחודש. לכל ישיבה יתפרסם פרוטוקול המסכם את נושאי הישיבה וההחלטות שיקבלו. מייד לאחר אישור הפרוטוקול יכנסו ההחלטות הכלולות בו, לתוקף.

החלטה בועדות משנה: ועדת משנה תתכנס לכל הפחות 6 פעמים בשנה. תהליך יישום החלטת ועדות המשנה יחולק ל 2 שלבים:

 • שלב 1- פרוטוקולי ועדות המשנה יפורסמו לכלל הועד בתוך שבוע ממועד הפגישה. פרוטוקולים אלו יכילו הצעות להחלטות הועדה.

 • שלב 2 – יינתנו 48 שעות להצבעת כלל חברי הועד להצעות אלו. ללא דיון מקדים. הצעות אלו ינוסחו על ידי רכז הועדה ויועברו על ידו לניהולה של מנהלת המשילות.

הצעות החלטה פרטיות: כל חבר ועד יוכל להעלות הצעות ההחלטה בתיאום עם נשיא האיגוד/ועדת משילות. הצעות אלו יועלו ב 2 שלבים:

 • שלב 1- יועלה [דיון] למשך 48 השעות ובו יוכל כל חבר ועד לבקש מידע בנוגע להצעה ולדון בה.

 • שלב 2 – תועלה הצעת החלטה ל[הצבעה] למשך 48 שעות, בסופן ההצבעה תסגר.

החלטות הועד יתקבלו ברוב המשתתפים בהחלטה הספציפית [גם אם השתתף חבר אחד].

החלטות הקשורות להתנהלות מול חברי העמותה, תקציב העמותה ונושאים משפטיים, יחייבו קבלת החלטה על ידי רוב חברי הועד.

נוסח הבקשות לדיון/הצעה להחלטה יהא בהתאם לפורמט הבא:

 • מציע הדיון/ההצעה להחלטה.

 • רקע לנושא.

 • הצעה לדיון/ להחלטה.

 • זמן סיום להתייחסות.

 הצעה להחלטה 4

נ.א 1045 נוהל ניהול ישיבות הועד המנהל

 ישיבות ועד:

 • ישיבות ועד ינוהלו אחת לחודש במשרדי העמותה, בהתאם ל"ספר הישיבה" שיפורט לפחות שבוע לפני מועד הישיבה.

 • קביעת תאריך ישיבת הועד תעשה לפחות 3 חודשים מראש.

 • ספר הישיבה יכלול: לוח זמנים, רקע לכל נושא והצעת החלטה נדרשת.

 • במהלך הישיבה תינתן אפשרות לחברי הועד להעלות הצעות לדיון ו/או להחלטה בנושאים הנדונים, גם אם לא הופיעו בספר הישיבה.

 • לחברי הועד תינתן האפשרות להשתתף, פיזית או וירטואלית באמצעות תוכנת וידאו קונפרנס, בתיאום מראש עם ועדת משילות לפחות 3 ימים מראש.

 • חבר ועד שלא יהיה נוכח בישיבה, לא תיספר הצבעתו, למעט בהינתן "ייפוי כוח".

ייפוי כח:

 • ייפוי הכח יכול להינתן לנושא שהוצג בספר הישיבה.

 • ייפוי כח יכול להינתן ע"י חבר ועד לחבר ועד אחר (בידיעת משילות) או למשרד בכתב (מייל, הודעת טקסט, פקס וכו'). באחריות חבר הועד המייפה לוודא קבלת ייפוי הכח ע"י המשרד.

 • ייפוי כוח יכול להינתן בכל זמן עד להצבעה.

 • לא ניתן לתת ייפוי כח לנושאים חדשים שלא הוזכרו בספר הישיבה ועלו לדיון ו/או החלטה במהלך הישיבה.

 • החלטות הועד שיתקבלו בישיבה, יתקבלו ברוב הנוכחים בישיבה כולל ייפויי הכח, באם ניתנו בהתאם לסעיף לעיל.

פרוטוקול ישיבה:

 • כל ישיבת ועד תוקלט באופן מלא ותהיה זמינה ע"פ דרישה לחברי הועד ולמבקר העמותה.

 • לכל ישיבה ינוסח פרוטוקול מסכם (לא תמליל) שיופץ להתייחסות הועד תוך שבוע ממועד הישיבה, בהתאם לפורמט המצוין מטה:

 • הצגת הנושא.

 • הצעת ההחלטה.

 • פירוט המצביעים.

 • סיכום ההצבעה.

 • ריכוז אחראים ומשימות.

 • נספחים לפרוטוקול.

 • תיעוד הערות שהתקבלו כולל התייחסות.

 • החלטות הועד [מתוך הפרוטוקול] יתפרסמו באתר האיגוד תוך 30 יום מאישור הפרוטוקול למעט החלטות שלגביהן התקבלה החלטה מפורשת של הועד לאי פרסום.

 • כל חבר עמותה רשאי לבקש לעיין בפרוטוקול המקורי שאושר.

הצעה להחלטה 5

נ.א 1047 נוהל הגשת מועמדות לנשיאות העמותה

חבר ועד המנהל של עמותת איגוד האינטרנט יהיה זכאי להגיש מועמדות לנשיאות האיגוד לא מוקדם משנה לאחר היבחרו.

הצעה להחלטה 6

נוהל פנייה ישירה לספק של האיגוד [למעט המבקר]- יחליף את נוהל פנייה לייעוץ משפטי.

עובד בעמותה יהיה רשאי לבצע פנייה ישירה לספק האיגוד לאחר אישור המנהל הרלוונטי ובתנאי שלא חורגים מהסעיף התקציבי.

חבר וועד יפנה לספק חיצוני רק במידה וישנם לפחות עוד שני חברי וועד התומכים בכך ולאחר עדכון הנשיא והמנהל הרלוונטי בדבר הפנייה לצורך מעקב.

נ.א 1046 נוהל פנייה לייעוץ משפטייוחלף ע"י נוהל פנייה ישירה לספק של האיגוד .

חבר וועד יפנה לייעוץ משפטי רק במידה וישנם לפחות עוד שני חברי וועד התומכים בכך ולאחר עדכון המנכ"ל בדבר הפנייה לצורך מעקב.

עובד העמותה יפנה לייעוץ משפטי רק לאחר אישור המנכ"ל.

תוצאות ההצבעה שהסתיימה ב-14/1/14

בעד – אלון הסגל

כל שאר חברי הוועד לא טרחו להצביע.

נשלח ב איגוד האינטרנט

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

*

הרשמה לעדכונים

הזינו את כתובת המייל שלכם כדי לקבל עדכונים במייל