ההצעות שלי לאסיפה הכללית 2012

לקראת האסיפה הכללית ביום חמישי, להלן ההצעות שאני מציע לשינוי באיגוד.

סעיף 3ב': חברות באיל"א מקנה חברות באיגוד

המצב כיום: בנוסף, יתקבל כחבר בעמותה כל אדם המשלם לאיל"א דמי חבר לארגון מתמחה ומציין במפורש בטופס התשלום שהתשלום הינו ל"ארגון מתמחה אינטרנט".

השינוי המוצע: להסיר.

הסבר: עמותת איל"א הודיעה לאיגוד ביוני 2012 כי אינה מקבלת יותר חברים חדשים לשורותיה, בשל כך הסעיף הפך ללא רלוונטי. כיום רק חברים בודדים באיגוד עדיין חברים בזכות חברותם באיל"א ובאופן טבעי הם יעברו להיות חברים רגילים כאשר יחדשו את החברות.

סעיף 19: חברות בעמותה של עובדים וספקי שירותים לעמותה

המצב כיום: אין התייחסות.

השינוי המוצע: סעיף חדש יד' – ספק שנותן שירותים לעמותה בתשלום או עובד העמותה יכולים להיות חברים בעמותה אך לא יהיו בעלי זכות להיבחר לתפקיד בוועד, בגוף המבקר או בכל גוף הממונה על ידם אלא אם עברו שנתיים מיום סיום ההתקשרות בינם לבין העמותה.

הסבר: עובדים וספקים בעמותה נהנים מגישה למידע רגיש, משאבים כספיים ועוד. הדבר נועד למנוע מצב שבו עובד או ספק ינצלו את האפשרויות הללו על מנת להיבחר לתפקיד בעמותה מיד עם סיום עבודתם באיגוד.

סעיף 16: צינון לחברי ועד

המצב כיום: אין התייחסות.

השינוי המוצע: סעיף חדש ב' – חבר ועד שסיים את כהונתו לא יוכל להיות עובד או ספק שירותים בעמותה, אלא אם עברו שנתיים מיום סיום תפקידו בעמותה.

הסבר: הדבר נועד למנוע מצב שבו חבר וועד מנצל את מעמדו כדי להוביל ליצירת תפקיד או פרויקט, ומיד עם פרישתו מקבל על עצמו את התפקיד או הפרויקט.

סעיף 9ב': אסיפות כלליות

המצב כיום: אסיפה כללית שלא מן המניין יכולה להתכנס גם על פי הוראות סעיף 20 לחוק העמותות.

השינוי המוצע: אסיפה כללית שלא מן המניין יכולה להתכנס גם על פי הוראות סעיף 20 לחוק העמותות או לבקשת שלושה חברי וועד.

הסבר: הוראות סעיף 20 לחוק העמותות קובעות כי אסיפה כללית יכולה להתכנס על פי בקשת 10 אחוזים מחברי העמותה. שלושה חברי וועד מייצגים לפחות 10 אחוזים מחברי העמותה, ולכן יכולים לייצג את רצון חברי העמותה בבקשה לאסיפה כללית שלא מן המניין.

סעיף 17: סמכות המנכ"ל בעמותה

המצב כיום: אין התייחסות.

השינוי המוצע: סעיף חדש ב' – הוועד ימנה מנכ"ל לפי שיקול דעתו. המנכ"ל ינהל את כל ענייני העמותה, עובדיה ונותני השירותים. בהיעדר מנכ"ל ימנה הוועד מנכ"ל זמני במקומו.

הסבר: פעילות האיגוד עניפה וחברי הוועד מנצלים את סמכותם כדי להתערב בהחלטות שוטפות באופן לא ענייני. ריכוז הפעילות השוטפת בידי המנכ"ל תאפשר לוועד לקדם נושאים ברמה האסטרטגית, תוך פיקוח על עבודת המנכ"ל.

סעיף 19ז': הרכב וועדת הבחירות

המצב כיום: על הבחירות תפקח ועדת בחירות אשר תמונה ע"י הוועד המכהן ותכלול, בין השאר, את הגוף המבקר של העמותה. בשום מקרה לא תכלול ועדת הבחירות את מי מהחברים אשר מבקשים להיבחר. חדל חבר ועדת הבחירות לכהן מסיבה כלשהי, ימנה הוועד המכהן חבר להחליפו […]

השינוי המוצע: תיקון הסעיף – על הבחירות תפקח ועדת בחירות אשר תמונה ע"י הוועד המכהן ותכלול חמישה חברים: ארבעה חברי עמותה ובנוסף ימונה לתפקיד יו"ר הוועדה שופט בדימוס או מי שכשיר להתמנות כשופט בבית המשפט המחוזי, וזאת אף אם אינו חבר עמותה. הוועדה תכלול גם את הגוף המבקר של העמותה (כמשקיף). בשום מקרה לא תכלול ועדת הבחירות את מי מהחברים המבקשים להיבחר.

חבר העמותה לא יכהן בתור חבר וועדת הבחירות יותר משנתיים בכל פרק זמן של שלוש שנים.

הסבר: הרכב וועדת הבחירות נועד להבטיח בקרה חיצונית על וועדת הבחירות. בנוסף מוצעת תחלופה של וועדת הבחירות כדי למנוע מצב שחברי איגוד מכהנים באופן קבוע בוועדה.

 • הערה – מי שראוי להתמנות לשופט מחוזי הוא שופט שכיהן ארבע שנים כשופט בית משפט השלום או עורך דין בעל וותק של שבע שנים לפחות.

 

 

 

הצעות החלטה/הצעות לדיון

 1. 1.      הצעה: הוועד יכנס אסיפה כללית שלא מן המניין עד סוף חודש אפריל 2013

הסבר: במידה שנוכחים באסיפה הכללית היום 10 אחוזים או יותר מחברי העמותה, הרי שהם יכולים להצביע על רצונם באסיפה כללית נוספת שלא מן המניין. אסיפה כללית שלא מן המניין תאפשר בקרה על הוועד ואפשרות לשתף את חברי העמותה בהחלטות.

 1. 2.      הצעה: האיגוד יאשר שמות מתחם באופן אוטומטי

הסבר: מדינת ישראל היא מדינה חופשית ודמוקרטית שבה חופש הביטוי הוא ערך עליון. איגוד האינטרנט מפעיל בקרה ידנית על אישור שמות המתחם תוך שהוא מחליט לצנזר חלק מהשמות. האישור הידני פוגע גם בשירות שמעניק האיגוד לציבור על ידי כך שנמנע ממנו להפעיל את שם המתחם באופן מיידי, כראוי לשירות בעולם האינטרנט.

כמובן שבהתאם לחוקי מדינת ישראל, כל אדם הרואה את עצמו נפגע משם מתחם עומדת לו הזכות לפעול באופן משפטי נגד בעל שם המתחם, כאשר האיגוד כלל אינו צריך להיות צד בעניין.

 1. 3.      הצעה: האיגוד יתאים את עצמו לסטנדרטים בינלאומיים של מערכת הרישום

הסבר: מרשמי השמות הגדולים בעולם רושמים זה שנים שמות באמצעות סטנדרטEPP שאושר על ידי כל גופי הרישום והתקינה העולמיים כבר ב-2009. למרות זאת, עד היום נמנע האיגוד מלהטמיע את התקן באופן מלא. הדבר יוצר סירבול לכל חברות הרישום וכתוצאה מכך פגיעה באיכות השירות הניתן לציבור הישראלי.

בנוסף, היעדר התמיכה בתקן בצורה מלאה מונע פיתוח של אפשרויות חדשות במרשם השמות.

 

 1. 4.      הצעה: הפסקה מיידית של רישום שמות מתחם .co.il בידי האיגוד

הסבר: איגוד האינטרנט עבר לפני שנים למערכת של רשם-מרשם, שבה רישום השמות מתבצע על ידי חברות רישום מקצועיות. למרות זאת, באיגוד עדיין ממשיכים לרשום שמות באופן ישיר. הדבר דורש משאבים כספיים, מביא לתקלות בתהליך הרישום כפי שאירע לא פעם בחודשים האחרונים ויוצר מצב לא תקין בכך שהאיגוד מציע שירות מתחרה לחברות הרישום.

ההחלטה מתייחסת לרישום שמות .co.il בלבד ולא שמות מתחם ייחודיים אחרים שרישומם יישאר בידי האיגוד (כמו ac.il).

 

 1. 5.      הצעה: ביטול כנס שנתי 2013

הסבר: יותר מ-500,000 ש' וחודשיים של עבודה של כל צוות המשרד מבוזבזים מדי שנה על כנס שנתי שהאיגוד לא מצליח למנף. הכנס הוא אחד מכנסים רבים שנערכים בארץ בתחום האינטרנט, ובשל היעדר מיומנות לא מצליח האיגוד למשוך אליו את תשומת הלב הראויה. בכנס האחרון השתתפו 600 איש בלבד, כאשר 200 מתוכם היו מוזמנים בחינם כמאמץ של הרגע האחרון להמנע מאולמות ריקים.

 גם הצוות המקצועי במשרד בכל הדרגים המליץ שלא לערוך את הכנס הקרוב, אך הוועד לא נענה להמלצה.

את הסכום המושקע בכנס ניתן להפנות לטובת השתתפות בכנסים גדולים יותר שמאורגנים על ידי גופים חיצוניים ומושכים אלפי אנשים, יצירת כנסים קטנים מקצועיים שחסרים בארץ (דוגמת HTMLFEST) או מפגשי חברים. אפשר גם להחזיר את הכסף לקופה הציבורית של האיגוד.

 1. 6.      פרסום ציבורי לכל החלטה על פרויקט שעלותו מעל 250,000 ש'

הסבר: הוועד מקבל החלטות על פרויקטים גדולים או הקצאת כספים יעודיים לפרויקטים גדולים תוך שהוא נמנע מדיון ציבורי בכספים. למשל, אושרה הקצאה כספים לפרויקט קו חם של 2.5 מיליון ש' ופרויקט CERT בהיקף של 1 מיליון ש'.

פרסום ההחלטה יאפשר לציבור להשמיע את קולו בכל הקשור לשימוש בכסף הציבורי של האיגוד.

נשלח ב איגוד האינטרנט
2 תגובות ב“ההצעות שלי לאסיפה הכללית 2012
 1. רועי יוגב הגיב:

  יופי של הצעות.

1 פינגים/מעקבי קישורים עבור "ההצעות שלי לאסיפה הכללית 2012"
 1. […] התעדכנו בסדר היום של האסיפה (PDF) ובהצעות לשינוי תקנון ולדיון (PDF של כל ההצעות, פוסט שמרכז את ההצעות שלי). […]

להגיב על רועי שלומי לבטל

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

*

הרשמה לעדכונים

הזינו את כתובת המייל שלכם כדי לקבל עדכונים במייל